پس از ۱۰ سال تعطیلی، درهای کاخ مروارید در هفتهی میراث فرهنگی امسال روی مردم باز شد تا همه، وضعیت آن را ببینند. ۲۵۰۰ مترمربع زیربنا با فضاهایی مانند خوابگاه شمس، نشیمن خصوصی شمس، خوابگاه همسرش، سالن طلایی بار، دفتر مخصوص شمس، سالن سینما و استخر، بیشتر شبیه یک مخروبه شده است. بطوریکه پس از واگذاری ۳۰ هکتار از مجموعهی کاخ به ادارهی میراث فرهنگی، سه هفته برای جمعآوری آوارها و نخالهها از محوطهی بیرونی و درونی کاخ زمان صرف شد. کاخ مروارید توسط موسسهی «رایت» طراحی و با نظارت مهندس «ویلیام کیسی» بین سالهای ۱۳۴۵ تا ۱۳۴۷ ساخته شد و مورد بهرهبرداری قرار گرفت. این بنا محل سکونت شمس پهلوی و خانوادهی او تا سال ۱۳۵۷ بود. این مجموعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۶۳ با رأی دادگاه انقلاب اسلامی در مالکیت بنیاد مستضعفان قرار گرفت و پس از آن، در قراردادی، این مجموعه به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فروخته شد و در اختیار «بنیاد تعاون سپاه» قرار گرفت. حریم و عرصهی این کاخ توسط ادارهی میراث فرهنگی استان تهران در سال 1379 روی نقشه (تهیهشده توسط ادارهی لجستیک ستاد مشترک سپاه) تعیین شد. کاخ مروارید ۱۲ بهمنماه ۱۳۸۱ در فهرست آثار ملی به ثبت رسید و تا سال ۱۳۸۲ و بارش برف سنگین بهعنوان موزه و با نام «مجتمع اردویی تفریحی شهید فهمیده (کاخ مروارید)» از آن استفاده میشد. اما بعد از آن، تعطیل شد. برای پیگیری آثاری که احتمالا در سالهای گذشته از کاخ خارج شدهاند، یک گروه در حال بررسی مراکز اسناد است . همچنین امسال طرح مرمت این بنا تهیه میشود و با تخصیص اعتبار، اجرای آن آغاز خواهد شد.